×
×

Sweet

Page
In Stock

101 Items

 1. Bi Luo Chun Green Tea (Pi Lo Chun) Category
  Premium Bi Luo Chun Green Tea (Pi Lo Chun)

  Flowery and fruity, tender leaves with soft taste

  $27.90 / 4oz (113g)
 2. Nonpareil Cha Wang Tai Ping Hou Kui Green Tea Ctaegory
  Nonpareil Cha Wang Tai Ping Hou Kui Green Tea

  Handmade, slight orchid fragrance, sweet and brisk

  $33.90 / 2oz (57g)
 3. 20% Off
  Nonpareil Te Gong Huang Shan Mao Feng Green Tea Category
  Nonpareil Te Gong Huang Shan Mao Feng Green Tea

  High mountain tea, tender buds

  $19.12 / 2oz (57g) $23.90
 4. Organic Bai Hao (White Downy) Green Tea 1
  Organic Bai Hao (White Downy) Green Tea

  Typical sweet corn note, a special green tea with a slightly complex taste

  $20.90 / 4oz (113g)
 5. Strawberry Oolong Tea 01
  Strawberry Oolong Tea

  Sweet strawberry taste, good for iced

  $12.90 / 4oz (113g)
 6. Organic Tian Mu Yun Wu Green Tea 1
  Organic Tian Mu Yun Wu Green Tea

  Refreshing, sweet and fragrant, quite soft

  $27.90 / 4oz (113g)
 7. Organic Hangzhou Tian Mu Qing Ding Green Tea 1
  Organic Hangzhou Tian Mu Qing Ding Green Tea

  Refreshing, sweet and mild taste

  $18.90 / 2oz (57g)
 8. Taiwan Ginseng (Lan Gui Ren) Oolong Tea 1
  Taiwan Ginseng (Lan Gui Ren) Oolong Tea

  Fresh vegetal note, lingering sweet aftertaste

  $15.90 / 4oz (113g)
 9. Zheng Wei Tie Guan Yin Oolong Tea 1
  Zheng Wei Tie Guan Yin Oolong Tea

  Buttery mouthfeel, floral

  $17.90 / 4oz (113g)
 10. Award Winning Premium Jasmine Dragon Pearls Green Tea
  Award Winning Premium Jasmine Dragon Pearls Green Tea

  Jasmine scented, well-balanced Jasmine taste

  $27.90 / 4oz (113g)
 11. Superfine Jasmine Downy Dragon Pearls Green Tea 01
  Award Winning Superfine Jasmine Downy Dragon Pearls Green Tea

  Strong Jasmine fragrance, downy pearls

  $29.90 / 4oz (113g)
 12. Jasmine Bi Luo Chun Green Tea
  Jasmine Bi Luo Chun Green Tea

  Refreshing, smooth with jasmine fragrance

  $16.90 / 4oz (113g)
 13. Huang Guanyin (Yellow Goddess) Wuyi Rock Oolong Tea
  Huang Guanyin (Yellow Goddess) Wuyi Rock Oolong Tea

  Orchid floral, sweet, quite slightly roasted

  $19.90 / 4oz (113g)
 14. Ya Shi Xiang Phoenix Dan Cong Oolong Tea
  Ya Shi Xiang Phoenix Dan Cong Oolong Tea

  Special high fragrance, floral and fruity

  $29.90 / 4oz (113g)
 15. Jasmine Snow Bud (Mo Li Xue Ya) Green Tea
  Jasmine Snow Bud (Mo Li Xue Ya) Green Tea

  Rich jasmine fragrance with sweet aftertaste

  $17.90 / 4oz (113g)
 16. Ripened Aged Loose Pu-erh Tea 2013
  Ripened Aged Loose Pu-erh Tea 2013

  Mellow, sweet and smooth with jujube aroma

  $12.90 / 4oz (113g)
 17. Rou Gui Oolong Tea
  Rou Gui Oolong Tea

  Cinnamon aroma, floral and fruity with mellow taste

  $29.90 / 4oz (113g)
 18. Snail (Yu Luo) Jasmine Green Tea
  Snail (Yu Luo) Jasmine Green Tea

  Rich jasmine aroma, mellow and refreshing

  $20.90 / 4oz (113g)
 19. Nu Er Huan (Daughter’s Ring) Jasmine Green Tea
  Nu Er Huan (Daughter’s Ring) Jasmine Green Tea

  Hand-crafted, refreshing & lingering jasmine aroma

  $33.90 / 4oz (113g)
 20. Fuding White Tea Cake 100g
  Fuding White Tea Cake 100g

  Sweet and smooth with pekoe aroma

  $19.90
 21. Jasmine Oolong Tea
  Jasmine Oolong Tea

  Refreshing & sweet, lingering jasmine

  $14.90 / 4oz (113g)
 22. Zhoushi Fengqing Raw Pu-erh Cake Tea 2017
  Zhoushi Fengqing Raw Pu-erh Cake Tea 2017

  Sweet & soft taste with lingering aroma

  $48.90
 23. Anji Bai Cha Green Tea
  Anji Bai Cha Green Tea

  Rich umami, silky smooth with sweet taste

  $25.90 / 2oz (57g)
 24. Jasmine Mao Feng Green Tea
  Jasmine Mao Feng Green Tea

  Smooth and refreshing taste with floral jasmine note

  $18.90 / 4oz (113g)
 25. Dian Hong Golden Snail Black Tea
  Dian Hong Golden Snail Black Tea

  Nice afternoon tea with chocolate notes

  $13.90 / 4oz (113g)
 26. Jingmai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2018
  Jingmai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2018

  Long-lasting orchid aroma with smooth & soft taste

  $109.00
 27. 40% Off
  Mango Time Fruit Tea
  Mango Time Fruit Tea
  $8.94 / 4oz (113g) $14.90
 28. 40% Off
  Peach Melba Fruit Tea
  Peach Melba Fruit Tea
  $8.94 / 4oz (113g) $14.90
 29. 40% Off
  Blood Orange Fruit Tea
  Blood Orange Fruit Tea
  $8.94 / 4oz (113g) $14.90
 30. Fuding Gong Mei White Tea Cake 2018
  Fuding Gong Mei White Tea Cake 2018

  Refreshing & sweet, good for aging

  $49.90
 31. Fuding Gong Mei White Tea Cake 2017
  Fuding Gong Mei White Tea Cake 2017

  Sweet & smooth, great for future storage

  $99.00
 32. Fuding Shou Mei (Lao Bai Cha) White Tea Cake 2016
  Fuding Shou Mei (Lao Bai Cha) White Tea Cake 2016

  Jujube & light herbal aroma, great for storage

  $79.90
 33. Organic White Peony (Bai MuDan) Tea
  Organic White Peony (Bai MuDan) Tea

  Pekoe, unique mountain mouthfeel

  $21.90 / 4oz (113g)
 34. Menghai Ripened Pu-erh Cake Tea 2013
  Menghai Ripened Pu-erh Cake Tea 2013

  100g small cake, a good daily tea

  $15.90
 35. Fuding Shou Mei Dragon Ball White Tea
  Fuding Shou Mei Dragon Ball White Tea

  Fragrant and sweet, a nice daily drinking

  $17.90 / 4oz (113g)
 36. Fuding Shou Mei White Tea Mini Cake
  Fuding Shou Mei White Tea Mini Cake

  Nice daily drinking, good for aging

  $18.90 / 100g (3.5oz)
 37. Superfine Taiwan Light-Roasted Ali Shan Oolong Tea
  Superfine Taiwan Light-Roasted Ali Shan Oolong Tea

  Rich floral, fruity and honey fragrance

  $29.90 / 4oz (113g)
 38. GABA Oolong Tea
  GABA Oolong Tea

  Fruity, nectar, multiple tastes

  $16.90 / 4oz (113g)
 39. Coffee Pu-erh Loose Tea
  Coffee Pu-erh Loose Tea

  Mellow and thickness, perfect combination

  $18.90 / 4oz (113g)
 40. Dian Hong Jin Zhen (Golden Needle) Black Tea
  Dian Hong Jin Zhen (Golden Needle) Black Tea

  Soft and smooth with fresh sweetness

  $27.90 / 4oz (113g)
 41. Xi Gui Ancient Tree Raw Pu-erh Cake 2020
  Xi Gui Ancient Tree Raw Pu-erh Cake 2020

  Tangy, aromatic, rock candy sweet aftertaste

  $270.00
 42. Bing Dao Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea
  Bing Dao Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea

  Rock sugar tastes, floral and fruity

  $299.00
 43. Xiao Hu Sai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake 2020
  Xiao Hu Sai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake 2020

  Strong floral fragrance and wild charm

  $189.00
 44. Chun Hao Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2013
  Chun Hao Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2013

  Soft and smooth, rock candy note

  $125.00
 45. Da Shan Raw Pu-erh Cake Tea 2020
  Da Shan Raw Pu-erh Cake Tea 2020

  Sweet & smooth, pure taste

  $62.00
 46. Qian Qiu Sui Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2020
  Qian Qiu Sui Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2020

  Full and mellow, rich layers of taste

  $165.00
 47. Menghai Hui Wei Raw Pu-erh Cake Tea 2014
  Menghai Hui Wei Raw Pu-erh Cake Tea 2014

  Multiple layers of flavor, sweet aftertaste

  $199.00
 48. Ming Qian Curled Long Ya Green Tea
  Ming Qian Curled Long Ya Green Tea

  Chestnut and flowery, sweet and rich aroma

  $25.90 / 4oz (113g)
 49. 20% Off
  Meng Ding Mao Feng Green Tea
  Meng Ding Mao Feng Green Tea

  Sweet and floral, good for cup brewing

  $18.32 / 4oz (113g) $22.90
 50. Menghai Palace Tribute Ripened Pu-erh Cake Tea 2011
  Menghai Palace Tribute Ripened Pu-erh Cake Tea 2011

  Sweet and thick, glutinous rice and woody aroma

  $53.90
 51. Oriental Beauty Oolong Tea
  Oriental Beauty Oolong Tea

  Nectar, flowery, multiple flavors

  $28.90 / 4oz (113g)
 52. EU Standard Floral Black Tea
  EU Standard Floral Black Tea

  Flowery, nice sweet potato aroma

  $13.90 / 4oz (113g)
 53. Yun He Jia Mu Ripened Pu-erh Cake Tea 2010
  Yun He Jia Mu Ripened Pu-erh Cake Tea 2010

  Mellow and full-bodied, woody aroma

  $34.90
 54. Gua Feng Zhai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2019
  Gua Feng Zhai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2019

  Rich and sweet, full of Cha Qi, high collection value

  $78.90
 55. Yu Wei Fuding Shou Mei White Tea Cake 2019
  Yu Wei Fuding Shou Mei White Tea Cake 2019

  Nice jujube and sweet, great for storage

  $33.90
 56. Yiwu Ripened Pu-erh Tea Mini Cake
  Yiwu Ripened Pu-erh Tea Mini Cake

  Smooth and mellow, nice daily drink

  $17.90 / 4oz (113g)
 57. Ripened Zhang Xiang (Camphor Wood Scent) Pu-erh Mini Brick
  Ripened Zhang Xiang (Camphor Wood Scent) Pu-erh Mini Brick

  Mellow and smooth, special Zhang Xiang

  $14.90 / 4oz (113g)
 58. Ripened Sticky Rice Scent Pu-erh Mini Tuocha
  Ripened Sticky Rice Scent Pu-erh Mini Tuocha

  Rich and nice sticky rice aroma

  $14.90 / 4oz (113g)
 59. Hong Yin Ripened Pu-erh Tea Mini Cake
  Hong Yin Ripened Pu-erh Tea Mini Cake

  Thick and rich, sweet and smooth

  $16.90 / 4oz (113g)
 60. Lao Ban Zhang Ripened Pu-erh Cake Tea 2008
  Lao Ban Zhang Ripened Pu-erh Cake Tea 2008

  Full-bodied, smooth and sweet, good for collection

  $199.00
 61. Ban Zhang Raw Pu-erh Cake Tea 2023
  Ban Zhang Raw Pu-erh Cake Tea 2023

  Complex and rich, floral and nectar, good for aging

  $99.00
 62. Fuding Shou Mei White Tea Cake 2019 100g
  Fuding Shou Mei White Tea Cake 2019 100g

  Sweet, delicate, suitable for everyday drinking

  $15.90
 63. En Shi Yu Lu Green Tea
  En Shi Yu Lu Green Tea

  Mellow, soft, steamed green tea

  $26.90 / 4oz (113g)
 64. Yunnan Silver Needle White Tea Cake
  Yunnan Silver Needle White Tea Cake

  Sweet, flowery, refreshing and mild, daily drink

  $27.90
 65. Jingmai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2021
  Jingmai Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2021

  Prominent honey and orchid aroma, sweet & smooth

  $69.00
 66. Zi Juan (Purple Tea) Dragon Ball Raw Pu-erh Tea
  Zi Juan (Purple Tea) Dragon Ball Raw Pu-erh Tea

  Soft and sweet, vegetal and floral

  $17.90 / 4oz (113g)
 67. Zi Juan (Purple Tea) Black Tea
  Zi Juan (Purple Tea) Black Tea

  Full of anthocyanins, sweet and smooth

  $17.90 / 4oz (113g)
 68. Jingmai Ancient Tree Raw Pu-erh Mini Cake
  Jingmai Ancient Tree Raw Pu-erh Mini Cake

  Orchid fragrance, honey note, daily drinking

  $28.90 / 4oz (113g)
 69. Floral Jin Jun Mei Black Tea
  Floral Jin Jun Mei Black Tea

  Nectar, malted, cocoa, mellow and sweet

  $35.90 / 4oz (113g)
 70. Ying De Hong Cha Black Tea
  Ying De Hong Cha Black Tea

  Full-bodied, mellow and smooth, chocolate

  $19.90 / 4oz (113g)
 71. Wuyi Golden Buds Black Tea
  Wuyi Golden Buds Black Tea

  Nice combination of caramel, honey and chocolate

  $32.90 / 4oz (113g)
 72. Yiwu Bai Hua Tan Raw Pu-erh Cake Tea
  Yiwu Bai Hua Tan Raw Pu-erh Cake Tea

  Floral, full-bodied and rich in tastes

  $69.90
 73. 15% Off
  Menghai Ripened Pu-erh Cake Tea – Year of Dragon
  Menghai Ripened Pu-erh Cake Tea – Year of Dragon

  Aged, multiple aroma, mellow and sweet

  $39.87 $46.90
 74. 15% Off
  Hua Xiang Zheng Shan Xiao Zhong Black Tea
  Hua Xiang Zheng Shan Xiao Zhong Black Tea

  Flowery, buttery, peach, sweet and mellow

  $27.97 / 4oz (113g) $32.90
 75. Menghai Raw Pu-erh Cake Tea 2024 – Year of Dragon
  Menghai Raw Pu-erh Cake Tea 2024 – Year of Dragon

  Fresh and sweet, commemorative, good for aging

  $46.90
 76. 10% Off
  Pre-order Ming Qian Long Ya Green Tea
  Pre-order Ming Qian Long Ya Green Tea

  Chestnut, refreshing and sweet

  Estimated arrival time: March 13, 2024
  $29.61 / 2oz (Pre-sale) $32.90
 77. 10% Off
  Pre-order Handmade Ming Qian Dong Ting West Mountain Bi Luo Chun Green Tea
  Pre-order Handmade Ming Qian Dong Ting West Mountain Bi Luo Chun Green Tea

  Refreshing, flowery and fruity, mellow and smooth

  Estimated arrival time: March 15, 2024
  $35.01 / 2oz (Pre-sale) $38.90
 78. 20% Off
  Award Winning Nonpareil Ming Qian Meng Ding Gan Lu Green Tea
  Award Winning Nonpareil Ming Qian Meng Ding Gan Lu Green Tea

  Handmade Ming Qian tea, quite smooth and refreshing

  $28.72 / 2oz (57g) $35.90
 79. Award Winning Jasmine Golden Buds Black Tea
  Award Winning Jasmine Golden Buds Black Tea

  Sweet, mellow flavor with rich jasmine aroma

  $25.90 / 4oz (113g)
 80. Nonpareil Taiwan DaYuLing High Mountain Cha Wang Oolong Tea6
  Award Winning Nonpareil Taiwan DaYuLing High Mountain Cha Wang Oolong Tea

  Oolong King, highly aromatic, creamy, floral

  $78.90 / 4oz (113g)
 81. Award Winning Guo Gan Gushu Ancient Wild Tree Raw Puerh Loose Tea 2020
  Award Winning Guo Gan Gushu Ancient Wild Tree Raw Puerh Loose Tea 2020

  Refreshing and sweet, good for aging

  $29.90 / 4oz (113g)
 82. 40% Off
  Mango Flower Tea
 83. 40% Off
  Melon Flower Tea
 84. 40% Off
  Peach Flower Tea
 85. Fuding Shou Mei White Tea Cake 2009
  Fuding Shou Mei White Tea Cake 2009

  Multi-layered fragrance, high collection value

  $12.00
 86. Jingmai Single Bush Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2018
  Jingmai Single Bush Ancient Tree Raw Pu-erh Cake Tea 2018

  Rich and complex with long-lasting orchid fragrance

  $105.00
Page
 • Fast Shipping
  Free shipping for orders above $40
  to most countries.
 • Secure Payment
  Pay with Paypal, Credit Card …
 • Carefully Selected
  Frequently Visit Tea Gardens.
  Taste Repetitiously
 • 15 Days Refund
  No Questions Asked
  Refund Policy